FieldCheck | Best merchandising tasks for your fieldwork

กรณีใช้งานเอเจนซี่โฆษณา

สนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติม?

วิธีการที่ FieldCheck
ติดตาม
งานขายสินค้าของคุณ

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่แอปพลิเคชันของเรานำเสนอด้านล่าง

Delve further into valuable merchandising data while remaining transparent

กรณีใช้งานเอเจนซี่โฆษณา

การตรวจสอบการขายปลีกโดยใช้เครื่องมือมือถือของเราทำให้การสื่อสารระหว่างเอเจนซีและแบรนด์มีความโปร่งใส นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้งานตรวจสอบร้านค้าง่ายขึ้น

Auditor checks in at store location

1. ผู้สอบบัญชีเช็คอินที่ที่ตั้งร้าน

Auditor takes photos of merchandise at shop front

2. ผู้สอบบัญชีถ่ายรูปสินค้าที่หน้าร้าน

Auditor adds memos and comments to tasks to be executed

3. ผู้สอบบัญชีเพิ่มบันทึกช่วยจำและความคิดเห็นในงานที่จะดำเนินการ

Photos and memos collected are viewed in admin timeline or with detailed filtering

4. ภาพถ่ายและบันทึกช่วยจำจะถูกรวบรวมและสามารถดูในไทม์ไลน์ของผู้ดูแลระบบหรือด้วยการกรองแบบละเอียด

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

คอลเลกชันรูปภาพ

ภาพถ่ายมีความสามารถในการบอกปริมาณ จัดการรูปภาพของคุณด้วยข้อมูลตำแหน่งและสถานะ

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

รายการตรวจสอบ

ผู้ค้าจะมีรายการตรวจสอบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้ป้อนการประเมินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ข้อมูลยังสามารถเข้าถึงได้บนหน้าจอผู้ดูแลระบบแบบเรียลไทม์

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

ก่อนและหลัง

การจัดการรูปภาพด้วยข้อมูลร้านค้าที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้เข้าใจสถานะก่อน / หลัง ของร้านค้า เพื่อการดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

การวางแผนเส้นทาง

ทีมขายของคุณจะได้รับรายชื่อร้านค้า / สำนักงานให้เยี่ยมชม ทำให้แผนธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

FieldCheck - Mobile Field Management Tools

เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

เครื่องมือการดูแลระบบแบบครบวงจรช่วยให้งานภาคสนามของคุณโปร่งใสและปรับปรุง PDCA ของคุณ