Store Audit Software | Field Service Management Software

Sales / Order Management

Location Management

Attendance Control

Store Photo Collections

SKU / Price Check

E-learning

News

การเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า

เครื่องมือผู้ดูแลระบบ

Map View

Timeline

Photo

การวิเคราะห์ข้อมูล

Performance

สนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติม?

The store chain of over 300 units apply paper-based store audit with the use of photo and email to share

ปัญหาที่พบ

ร้านค้าในเครือที่จัดการร้านค้ามากกว่า 300 แห่งใช้กระดาษเพื่อดำเนินการตรวจสอบร้านค้า รายการตรวจสอบจะถูกบันทึกเป็นภาพถ่ายเพื่อแชร์ผ่านอีเมล กระบวนการแชร์ข้อมูลและติดตามผลนั้นยุ่งยากมาก

The audit work becomes more efficient and the result is instantly shared with managers for quick actions.

ผลลัพธ์ที่ได้

งานตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อก่อนมาก เมื่อมีการแชร์ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างง่ายดายผ่านการให้คะแนน การดำเนินการติดตามผลจะแชร์กับผู้จัดการร้านค้าแต่ละรายหลังการตรวจสอบ

ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กร

แบรนด์จากอุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ระบบดิจิตัล โดยดำเนินงานภาคสนามด้วย FieldCheck

Admin functionality of mobile field management tools for sales & promoters

Map view to manage field effectively

Timeline to manage field effectively

Photo to manage field effectively

Data analysis to manage field effectively