FieldCheck
chia sẻ
thông tin giữa mọi người trong nhóm như thế nào?

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Tìm hiểu thêm về tính năng bên dưới

Thông báo tin tức cho các bên liên quan ngay lập tức thông qua các tính năng chia sẻ tin tức trực tuyến.

1. Admin tạo nội dung thông báo để chia sẻ đến các thành viên trong nhóm.

1. Admin tạo nội dung thông báo để chia sẻ đến các thành viên trong nhóm.

2. Các thành viên trong nhóm nhận thông báo về tin tức mới nhất từ trụ sở.

2. Các thành viên trong nhóm nhận thông báo về tin tức mới nhất từ trụ sở.

3. Admin có thể xem phân tích thống kê về tỷ lệ mở xem thông báo.

3. Admin có thể xem phân tích thống kê về tỷ lệ mở xem thông báo.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Tạo nội dung thông báo

Admin có thể dễ dàng tạo nội dung thông báo để gửi đi ngay lập tức hoặc hẹn giờ gửi.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Thông báo

Người dùng nhận thông báo về tin tức mới nhất, tránh tình trạng bị lỡ thông tin từ trụ sở.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Phân tích dữ liệu

Thống kê phân tích dữ liệu để biết được tỷ lệ đọc tin của các thành viên trong nhóm.