FieldCheck
quản lý
chấm công cho nhân viên như thế nào?

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Tìm hiểu thêm về tính năng bên dưới

Đơn giản hóa quá trình quản lý chấm công với ứng dụng số.

Nhân viên gửi đơn nghỉ phép trên ứng dụng di động

Nhân viên gửi đơn nghỉ phép trên ứng dụng di động

Cấp quản lý xét duyệt đơn trực tuyến và có thể xem lại lịch sử nghỉ phép trước đây của nhân viên.

Cấp quản lý xét duyệt đơn trực tuyến và có thể xem lại lịch sử nghỉ phép trước đây của nhân viên.

Bảng tóm tắt thống kê thời gian nghỉ phép của nhân viên sẽ được thể hiện trên hệ thống Admin.

Bảng tóm tắt thống kê thời gian nghỉ phép của nhân viên sẽ được thể hiện trên hệ thống Admin.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Xin nghỉ phép

Nhân viên có thể xin nghỉ phép trên thiết bị di động thay vì sử dụng bảng tính như trước đây.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Xét duyệt đơn xin nghỉ phép

Cấp quản lý có thể xét duyệt và xem lại lịch sử nghỉ phép của nhân viên.

Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất | FieldCheck

Phân tích dữ liệu

Thông tin tóm tắt được ghi nhận trên hệ thống Admin dựa trên thời gian thực.