FieldCheck | Thư viện | Hệ thống QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ tốt nhất

Sales / Order Management

Location Management

Attendance Control

Store Photo Collections

SKU / Price Check

E-learning

News

Thu thập dữ liệu

Admin Tools

Map View

Timeline

Photo

Data Analysis

Performance

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

TỐI ƯU QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BẰNG CÔNG NGHỆ
Tại sao ứng dụng công nghệ là tối quan trọng trong việc kiểm tra chất lượng cửa hàng hiện nay? Những cách thức nào giúp tối ưu hóa quy trình kiểm tra chất lượng cửa hàng?
VISUAL MERCHANDISING - CÁCH TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ VÀ HIỆU QUẢ TIẾP THỊ
Visual Merchandising đang càng ngày cho thấy được tầm quan trọng trong việc thúc đẩy kết quả của sales và marketing đối với các cửa hàng hiện nay.
TĂNG DOANH SỐ HIỆU QUẢ BẰNG VIỆC SỐ HÓA QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TIẾP THỊ (PG/PB)
Tiếp thị thương mại hiện nay được xem là một trong những công cụ hỗ trợ thúc đẩy tăng doanh thu cho doanh nghiệp bán lẻ. Và với nhiều doanh nghiệp kinh doanh hiện nay, việc sử dụng nhân viên PG PB nhằm đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sản phẩm và xây dựng
QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUỖI BÁN LẺ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
Vận hành chuỗi bán lẻ sau những tổn thất của đại dịch là một thách thức lớn đối với các nhà quản lý nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới giữa thời kỳ chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường. Hãy tìm hiểu trong báo cáo này:

Admin functionality of mobile field management tools for sales & promoters

Map view to manage field effectively

Timeline to manage field effectively

Photo to manage field effectively

Data analysis to manage field effectively