Phần Mềm Quản Lý Nhân Viên Tiếp Thị

Sales / Order Management

Location Management

Attendance Control

Store Photo Collections

SKU / Price Check

E-learning

News

Thu thập dữ liệu

Admin Tools

Map View

Timeline

Photo

Data Analysis

Performance

BẠN MUỐN BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT?

Nhãn hàng tại APAC đang cân nhắc việc quản lý nhân viên tiếp thị với phần mềm quản lý thay cho phương thức truyền thống.

Các vấn đề

Trụ sở khu vực APAC của nhãn hàng xem xét việc quản lý các nhân viên tiếp thị tại khu vực này hiệu quả hơn bằng việc thay thế việc giao tiếp truyền thống bằng việc giao tiếp và quản lý theo thời gian thực trên ứng dụng

Hoạt động của nhân viên tiếp thị trở nên nhất quán và minh bạch, trụ sở có thể quản lý nhân viên và huê hồng tốt hơn

Hiệu quả

Nhờ đó, tất cả hoạt động của nhân viên tiếp thị tại các quốc gia trong khu vực APAC trở nên nhất quán và minh bạch hơn. Cả trụ sở ở vùng và ở mỗi quốc gia đều có hệ thống quản lý nhân viên tiếp thị dựa trên thời gian thực. Ngoài ra, việc quản lý huê hồng phức tạp đều có thể được thực hiện trực tuyến.

Được tin cậy bởi nhiều doanh nghiệp

FieldCheck đã chứng minh được giá trị của mình khi cùng các nhãn hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau giải quyết những vấn đề mà họ gặp phải, cộng tác và phát triển cùng nhau.

Admin functionality of mobile field management tools for sales & promoters

Map view to manage field effectively

Timeline to manage field effectively

Photo to manage field effectively

Data analysis to manage field effectively